Oeganda Fietssafari en uw privacy

Oeganda Fietssafari hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw privacy.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Oeganda Fietssafari houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Oeganda Fietssafari zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover, of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onze contactpagina of de contactgegevens onderaan deze pagina.

In deze privacyverklaring worden de volgende onderwerpen behandeld:

 1. Verwerking van persoonsgegevens van klanten en leveranciers.
 2. Verwerking van persoonsgegevens van websitebezoekers & cookiebeleid.
 3. Verwerking van persoonsgegevens voor mailings.
 4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.
 5. Minderjarigen.
 6. Beveiliging van persoonsgegevens.
 7. Rechten omtrent uw persoonsgegevens.
 8. Klachten.
 9. Vragen.
 10. Contactgegevens.

1. Verwerking van persoonsgegevens van klanten en leveranciers

Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door Oeganda Fietssafari verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden.
 • Het verwerken van boekingen en alle communicatie hierover.
 • Het onderhouden van (zakelijke) contacten.

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is het uitvoeren van een overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Oeganda Fietssafari de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW-gegevens.
 • (Zakelijk) telefoonnummer.
 • (Zakelijk) e-mailadres.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Bedrijfsnaam en functie.

Uw persoonsgegevens worden door Oeganda Fietssafari opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode van 5 jaar voor correspondentie na de boeking (after sales), het afhandelen van klachten, het in behandeling nemen van herhalingsboekingen en het onderhouden van (zakelijke) contacten. Tevens worden uw persoonsgegevens die nodig zijn voor de financiële administratie maximaal 7 jaar bewaard.

2. Verwerking van persoonsgegevens van websitebezoekers & cookiebeleid

In principe kunt u de website van Oeganda Fietssafari bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken, mits u geen persoonsgegevens verstuurt via de formulieren die op de website staan.
Wel verzamelen wij bij ieder bezoek geanonimiseerde statistieken over uw surfgedrag op onze website om deze te kunnen verbeteren. Op basis van deze gegevens kunnen wij u niet als individu identificeren. 

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die wij op uw apparaat opslaan. Er worden door de website van Oeganda Fietssafari  3 typen cookies gebruikt:

 1. Functionele cookies
  Deze cookies worden gebruikt om u in staat te stellen om uw voorkeuren in te kunnen stellen en uw inloggegevens op te slaan.
 2. Analytische cookies
  Deze cookies worden gebruikt om geanonimiseerd surfgedrag op de website van Oeganda Fietssafari te kunnen analyseren met behulp van Google Analytics en Hotjar. Hierbij wordt uw IP-adres geanonimiseerd.
 3. Marketing cookies
  Deze cookies worden gebruikt om u gepersonaliseerde advertenties te tonen op andere websites en om u in staat te stellen om informatie op de website van Oeganda Fietssafari te delen met social media websites. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij u toestemming middels een cookiemelding.

Persoonsgegevens die u via webformulieren invult, worden door Oeganda Fietssafari verwerkt ten behoeve van het behandelen van vragen omtrent de dienstverlening van Oeganda Fietssafari.

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is een gerechtvaardigd belang. Oeganda Fietssafari is van mening dat wij veel beter in staat zijn om u te helpen met uw vragen en boekingen als wij daarvoor een beperkt aantal basis persoonsgegevens kunnen verwerken. Wij zien het behandelen van uw vragen als één van onze belangrijkste dagelijkse bedrijfsactiviteiten, maar proberen in verband met uw privacy de hoeveelheid persoonsgegevens in beginsel tot een minimum te beperken.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Oeganda Fietssafari de volgende persoonsgegevens van u vragen via de webformulieren:

 • Naam.
 • (Zakelijk) telefoonnummer.
 • (Zakelijk) e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Oeganda Fietssafari opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode van 5 jaar voor correspondentie gedurende het boekingsproces en het onderhouden van (zakelijke) contacten.

3. Verwerking van persoonsgegevens voor mailings

Persoonsgegevens voor mailings worden door Oeganda Fietssafari verwerkt ten behoeve van het versturen van e-mail updates.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is uw toestemming die u geeft tijdens het inschrijfproces en een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld om u na boeking te informeren).

Voor de bovenstaande doelstelling kan Oeganda Fietssafari uw e-mailadres van u vragen.
Uw persoonsgegevens worden door Oeganda Fietssafari opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat u geabonneerd bent op onze mailings.

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:

 • Het verzorgen van ICT-oplossingen, klant- en relatiebeheer.
 • Marketingdoeleinden.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

5. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

6. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, zoals:

 • Alle personen die namens Oeganda Fietssafari van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

7. Rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

8. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit in Nederland op het gebied van privacybescherming.

9. Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

10. Contactgegevens

Oeganda Fietssafari
Marga Klompéland 26
1705 JD Heerhugowaard

Telefoon: +31 (0)6244 36788
E-mail: info@oegandafietssafari.nl